ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Platform:

De website: Cashplannr.com

is een initiatief van:

De Verkoper: Cashplannr BV

Maatschappelijke zetel: Fostierlaan 22b, bus 302, 9600 Ronse

KBO/BTW: BE.0741.779.289

E-mail: hello@cashplannr.com

Telefoon: 0479811884

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Art.1. Toepassingsgebied

De algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en de informatie ervan door een internetgebruiker (hierna de “Gebruiker”).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij deze AGV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van bepalingen van de AGV. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AGV onverlet.

Cashplannr BV behoudt zich het recht voor om de AGV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker Platform gebruikte.

Art.2. Platform

1. Toegankelijkheid en navigatie

Cashplannr BV neemt alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van het Platform te waarborgen. Absolute werkingsgarantie kan echter niet geboden worden en daarom gaat het om een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Cashplannr BV is dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Cashplannr BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Inhoud

Cashplannr BV bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg voor de informatie erop. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om het Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Cashplannr BV behoudt zich het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

Cashplannr BV kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan, is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Cashplannr BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet, met de rechten van derden of met de goede zeden, moet de Gebruiker Cashplannr BV zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Cashplannr BV is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker.

3. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

– Registratie

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam en zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AGV.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf en zijn burgerlijke staat te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop het Platform hem een bevestiging van zijn inschrijving zal sturen. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij toegang krijgt tot een ruimte die voor hem gereserveerd is (hierna de “Persoonlijke Ruimte”). Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Cashplannr BV behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving van de AGV door de Gebruiker.

– Uitschrijven

De Gebruiker die op regelmatige wijze geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform zal effectief zijn nadat de Gebruiker het daartoe bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende periode: 5 jaar.

4. Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

De Gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven bij elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal bijzondere aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die strijdig kan zijn met de openbare orde of de goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor elke inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan gematigdheid eisen bij elke publicatie en weigeren om de inhoud online te publiceren, zonder opgave van redenen. Op dezelfde manier kan de inhoud die door een Gebruiker wordt gepubliceerd, zonder enige reden of termijn, worden gewijzigd of verwijderd.

Door het publiceren op het Platform, verleent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis aan de Verkoper het recht om de gepubliceerde inhoud te vertegenwoordigen, te reproduceren, te bewerken, te wijzigen en te verspreiden, rechtstreeks of onrechtstreeks, op elk medium en over de hele wereld.

Art.3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Cashplannr BV en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Cashplannr BV heeft geen controle over externe websites en is daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming.

Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform en kan Cashplannr BV niet meer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Art.4. Intellectuele eigendom

De structurering van het Platform en de teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van Cashplannr BV en worden beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cashplannr BV, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als royalty-vrij op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van het Platform kunnen wijzigen.

Art.5. Bescherming van persoonsgegevens

Cashplannr BV verzekert de Gebruiker ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streven om hierover duidelijk en transparant te communiceren.

De persoonlijke gegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Cashplannr BV.

Cashplannr BV verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AGV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking, wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Cashplannr BV haar maatschappelijke zetel heeft.

Art.7. Overige bepalingen

Cashplannr BV behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de AGV door de Gebruiker, behoudt Cashplannr BV zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen, zoals het tijdelijk of permanent weigeren van toegang tot het Platform of de diensten. Deze maatregelen kunnen zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen geen aansprakelijkheid voor Cashplannr BV met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van de AGV zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval zal deze bepaling vervangen worden door een andere geldige en vergelijkbare bepaling.

II. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art.1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna “Klant”).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Cashplannr BV behoudt zich het recht voor om de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Art.2. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten voorstelt, zonder dat de foto’s een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of omissies in de presentatie, kan de Verkoper echter niet aansprakelijk worden gesteld voor dit feit.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

Art.3. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelbon.

Art.4. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, geldige factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de Verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem op de rekening van de Klant totdat het probleem is opgelost.

Art.5. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren, om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

2. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de aankoop naar de Klant sturen, evenals de factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen met het voorstel om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

Art.6. Abonnement

Dit artikel is van toepassing op elk contract waarbij de Klant een abonnement aangaat op het Platform.

Het abonnement geeft recht op:

een periodieke licentie voor het gebruik van de software (cashplanning)

De Klant wordt als volgt gefactureerd:

variabel naar gebruik

Alle abonnementen worden afgesloten voor de volgende duur: 1 maand; 3 maanden; 6 maanden; 12 maanden.

Art.7. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

Art.8. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

Art.9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn herroepingsrecht teneinde zo snel mogelijk na het sluiten van het contract te worden bediend.

Art.10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

Art.11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Art.12. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze AVV onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze AVV doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

Art.13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.